Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegóły zakresu zadań Domu Opieki „Marianówka” w Polakach.
 2. Siedzibą Domu Opieki „Marianówka” jest miejscowość Polaki 30a gm. Kotuń , powiat Siedlce , woj. Mazowieckie.
 3. Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz koprespondencji używa się nazwy Dom Opieki „Marianówka” w Polakach 30a,        08-130 Kotuń.

§2

 1. Dom Opieki „Marianówka” w Polakach jest Prywarnym Domem Opieki.

§3

1.Dom Opieki „Marianówka” w Polakach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.

Rozdział II

 

Zadania

 1. Dom Opieki „Marianówka” świadczy na rzecz mieszkańców usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.
 2. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców.
 3. Stymulowanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu mieszkańców z rodziną .
 4. Umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, w tym korzystanie z prasy i książek.
 5. Organizowanie czasu mieszkańcom celem poprawy ich samopoczucia, zdrowia fizycznego i psychicznego.
 6. Organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych.
 7. Umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych.
 8. Bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.
 9. Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców.
 10. Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i udzielania wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych : odżywianie, higienie, pielęgnacji, ubierania i poruszania się.
 11. Prowadzenie współpracy z placówkami zdrowotnymi sprawującymi opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu Opieki.

Prawa mieszkańca

 1. Korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom Opieki „Marianówka” zgodnie ze standardem.
 2. Poszanowanie swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji.
 3. Bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.
 4. Zachowania przez personel tajemnicy dotyczących jego stanu zdrowia i życia osobistego.
 5. Zapewnienia pomocy w utrzymaniu higieny osobistej.
 6. Uczestnictwa w terapii zajęciowej organizowanej przez  Dom Opieki „Marianówka”.
 7. Korzystania z biblioteki, codziennej prasy oraz zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi Domu Opieki „Marianówka”.
 8. Udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych.
 9. Zdeponowaniu w depozycie Domu Opieki „Marianówka” środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych ( Dom Opieki „Marianówka” nie bierze odpowiedzialności za środki pieniężne i przedmioty wartościowe, które nie zostały zdeponowane w depozycie ).
 10. Nawiązywania, utrzymywania i kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
 11. Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nie naruszający praw innych mieszkańców.
 12. Uzyskania pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego .
 13. Uzyskanie pełnej informacji o usługach świadczonych przez personel .
 14. Kontakt z kapłanem i udziału w praktykach religijnych wyznawanej przez siebie religii.
 15. Korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
 16. Pochówku zgodnie z wyznaniem dokonuje rodzina.

Obowiązki mieszkańca

 1. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego.
 2. Dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w pokoju i innych pomieszczeniach ogólnego użytku.
 3. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu Opieki „Marianówka”.
 4. Przyczyniania się do tworzenia dobrej atmosfery w Domu Opieki, kulturalnego zachowania się wobec współmieszkańców i personelu.
 5. Współdziałania z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb.
 6. Przestrzegania praw innych mieszkańców.
 7. Uzyskania zgody pracownika Domu Opieki na wszelkie zmiany w pokoju przez niego zajmowanym, w szczególności dotyczące wyposażenia pokoju i jego dekoracji.
 8. Dbałość o mienie Domu Opieki szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca – powiadamianie personelu o wystąpieniu awarii lub uszkodzenia sprzętu.
 9. Zachowania trzeźwości na terenie Domu Opieki.
 10. Przestrzegania zakazu palenia papierosów w miejscach niedozwolonych.

Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00 .